Contacte Acasa Test Drive Preturi Brosuri Configurator

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

 

 

Nota de informare

Privind modul de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal

 

 

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului și ale reprezentantului acestuia

,,Continent” SRL, IDNO 1003600027672 cu sediul înregistrat în mun. Chişinău, str. Arborilor, 17/1, Republica Moldova reprezintă o persoană juridică de drept privat (societatea cu răspundere limitată[1]).

 

 1. Cadrul juridic aplicabil și jurisdicția

 

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în sistemul de evidență beneficiarii contractuali sunt efectuate sub controlul operatorului de date - ,,Continent” SRL

La prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de evidență „beneficiarii contractuali” se vor aplica în mod corespunzător cerințele următoarelor acte:

 • Convenția nr. 108 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;

 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;

 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

 

 1. Scopul prelucrării datelor și temeiul legal

 

Având în vedere că obiectul de bază al activității operatorului de date cu caracter persoanl constituie oferirea spre testarea, vânzarea și deservirea automobilelor de marcă Toyota, scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență beneficiarii contractuali constă în:

 

- prestarea serviciilor de test-drive, vânzare/cumpărare și deservire auto - în temeiul Legii nr. 308/2018 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Codul civil;

- asistență în legătură cu serviciile prestate de companie;

- prospectare comercială/marketing direct – conform consimțământului subiectului de date;

- statistic - în temeiul Legi nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială;

- onorarea altor obligații ce rezultă din raportul juridic stabilit cu clienții – în conformitate cu legislația.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

Operatorul poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

- numele, prenumele;

- sexul;

- data și locul nașterii;

- date din certificatul de înmatriculare;

-telefon mobil;

- e-mail;

- date bancare;

- cetățenia;

- semnătura digitală;

- date din permisul de conducere;

- telefon fax;

- adresa de domiciliu;

- IDNP;

- datele privind bunurile deținute;

- cokie;

- date din buletinul de identitate, alte date ce decurg din relațiile de afacere inițiate.

 

În dependență de tipul contractului și a serviciilor solicitate, ne-consemnarea categoriilor de date cu caracter personal enunțate supra, ar putea duce la imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

 

 1. Modul de colectare și de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul de date manual, automatizat sau mixt. Datele cu caracter personal prelucrate manual se referă la datele care pot fi colectate și ulterior prelucrate pe suport de hârtie (contracte vânzare/cumpărare/ test-drive/reparație etc.), în mod automatizat se referă la datele colectate prin email, în mod mixt, se referă la datele care pot fi colectate prin soluția web automatizat sau prin telefon iar ulterior prelucrate pe suport de hârtie.

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal mixt, cu excepția situațiilor în care subiectul datelor își va manifesta dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau a dreptului de opoziție.

Datele cu caracter personal pot fi colectate de la subiectul de date cu caracter personal sau de la alte persoane care dețin consimțământul subiectului de date cu caracter personal vizat pentru astfel de operațiuni de prelucrare a datelor.

Operatorul de date nu utilizează alte surse publice sau private în scopul atribuirii de noi informații profilului electronic creat cu excepția cazului în care prelucrarea este bazată pe consimțământul subiectului de date sau pe un alt temei legal.

Datele cu caracter personal pot fi accesate în sistemul de evidență beneficiarii contractuali de către angajații operatorului sau după caz a persoanei împuternicite de către operator conform atribuțiilor funcționale, de către subiectul de date vizat sau de către persoanele ce dețin consimțământul subiectului de date, sau de către organele de control, la cererea motivată a acestora.

Datele cu caracter personal nu pot fi transmise sau utilizate de către alte companii în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial, cu excepția situației în care există consimțământul subiecților de date cu caracter personal.

În fiecare situație în care va fi modificat modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, subiecții de date vor fi preavizați, oferindu-li-se un termen rezonabil privind oferirea consimțământului sau manifestării dreptului de opoziție în acest sens precum și adaptate procedurile organizatorice și tehnice interne.

În cazul în care informația cu accesibilitate limitată este utilizată de către angajații companiei sau a persoanei împuternicite de către operator în alte scopuri decât cele prestabilite expres de operator, aceste activități se consideră a fi contrare acestor reglementări, în acest sens, angajatul se va constitui în calitate de operator de date distinct de companie.

 

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal care au fost colectate manual, sunt stocate în sistemul de evidență clienți        la sediul operatorului de date cu caracter personal sub formă de cartotecă, accesul la care este restricționat, fiind amenajat o cameră specială cu privire la ținerea documentelor de arhivă.

Datele cu caracter personal colectate automatizat sau mixt sunt stocate în sistemul de evidență clienți care este dislocat fizic în Republica Moldova și Ucraina.

Datele cu caracter personal vor fi stocate de către operator pe toată perioada existenței raporturilor juridice de prestare a serviciilor, iar după terminarea relației de afaceri, pe o perioada de 5 ani pe suport de hârtie și ulterior, până la 5 ani în format electronic, în conformitate cu art. 9 alin. (1), (2) și (6) din Legea nr. 308/2017.

În cazul în care subiectul de date cu caracter personal nu va dori să beneficieze de serviciile companiei, la cererea acestuia, datele cu caracter personal care-l vizează vor fi:

 1. Transformate în date de arhivă;

 2. Datele cu caracter personal vor fi pseudonimizate în cazul în care subiectul de date va permite acest fapt;

 3. Datele cu caracter personal vor fi anonimizate;

 4. Datele cu caracter personal vor fi șterse sau distruse ireversibil.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 1. Subiecții datelor cu caracter personal;

 2. Alte companii din același grup cu operatorul de date;

 3. Reprezentanților legali ai subiecților de date cu caracter personal;

 4. Partenerilor contractuali ai operatorului de date.

Transmiterea către alte persoane terțe este interzisă.

 

 1. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate vor fi transmise transfrontalier, către infrastructura de lucru a operatorului pusă la dispoziție de către compania ,,Toyota Ukraina” cu sediul în Ucraina, or, Kiev, Bulevardul Stepan Bendera 24-B, înregistrată la Registrul Comercial din Ucraina, având număr de înregistrare 325894726550, reprezentată de către Iukici Maruiama. Transmiterea datelor către această persoană împuternicite are loc în baza Acordului încheiat cu aceasta, care asigură măsuri organizatori ce tehnice adecvate din punct de vedere a protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. Drepturile subiecților de date cu caracter personal

 

Dreptul la informare - constă în dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date - constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul de intervenție - constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Dreptul de opoziție - constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - constă în posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

Dreptul la justiție - constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în  drepturile lezate.

 

 1. Datele de contact ale responsabilului de protecția datelor

 

În scopul de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal precum și pentru a realiza un control independent și calitativ asupra nivelului de conformitate atunci când prelucrăm datele cu caracter personal care Vă vizează, dar și având în vedere obligațiile legale prevăzute de legislația națională și europeană (a se vedea art. 37 din GDPR și pct. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010), noi am desemnat în calitate de responsabil de protecția datelor cu caracter personal (data protection officer) – compania ,,Law, Privacy & Data Protection Services” SRL. DPO-ul poate fi contactat la adresa de email: office@gdpr.md.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere

 

Subiecții de date cu caracter personal care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerințele legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal pot înainta Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal o plângere în termen de 30 de zile din momentul depistării încălcării (mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 48, email - centru@datepersonale.md, 0037322 811 807).

 

 


[1] Art. 17. alin. (1) din Legea cu privire la antreprenoriat și înreprinderi, societatea cu răspundere limitată reprezintă întreprinderi fondate de două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice, care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat, sub aceeaşi firmă, în baza contractului de constituire (de societate) şi a statutului.

        Formular de feedback